Shuukan Shounen Hachi

Info Shuukan Shounen Hachi

Content

Shuukan Shounen Hachi manga summary: The manga centers on Hachi Bonjin, who has always wanted to become a "protagonist." He has a new dream to attend the "Onigahama Manga Academy," even though he not a genius

loading...

List Chapter